زرنگ ترین مومنان از نگاه پیامبر را بشناسید

زرنگ ترین مومنان از دید پیامبر

زرنگ ترین اشخاص از مومنان از دیدگاه پیامبر انهایی است که به یاد مرگ باشند اباذر می‌گوید از رسول خدا سؤال کردم زرنگ ترین مومنین کیست؟ حضرت در پاسخ فرمودند: کسی که زیاد به یاد مرگ باشد. چرا آماده مرگ بودن علامت زرنگی است؟ به خاطر آنکه یاد مرگ بودن بازدارنده بسیاری از کارها است. […]