یکی از آثار صلوات مستجاب شدن دعاها است!

آثار و برکات صلوات بر محمد و آل محمد

چرا این همه ثواب و آثار صلوات بر پیامبر و آل محمد دارد؟ در روایات فراوان درباره آثار صلوات داریم که از ذکر صلوات به عنوان افضل اعمال در میان مستحبات یاد شده است. صلوات بهترین ذکر برای برآوردن حاجات ، درمان امراض و رفع گرفتاری ها است. یکی از سنت های اصیل و ارزشمند […]