عوامل ترس از مرگ در روایات

ترسیدن از مردن ترس از مرگ

یکی از عوامل مهم ترس از مرگ، دلبستگی شدید به دنیاست انسان ها معمولا تصور صحیحی از مرگ و حقیقت آن ندارند . اگر فهم صحیحی از آن بود ، دیگر کراهتی به آن وجود نمی داشت. مذهبی در پاسخ به این سوال، ابتدا باید دانست که مرگ از ویژگی های انسان است و حیوانات […]