گل تاج الملوک گیاهی بسیار سمی

گل تاج الملوک

گل تاج الملوک از خانواده آلالگان و گیاهی بسیار خطرناک و سمی می باشد که هرگز نباید در منزل کاشته شود معرفی گل تاج الملوک گیاه تاج الملوک از اواسط اردیبهشت تا اواسط تابستان سال دوم پس از کاشت گل می دهد. برای گلدهی مناسب نیاز به تیمار سرمایی (بهارش) دارند. فتوپریود طولانی و دمای […]