چه تفاوت هایی بارداری اول و دوم دارد؟

تفاوت بارداری اول و دوم

بارداری اول و دوم تفاوت چندانی باهم ندارند، برای خانم هایی که تجربه حاملگی و زایمان دارند، بارداری دوم بسیار راحت تر از بارداری اول است. هیچ دو بارداری دقیقاً مثل هم نمی شوند، پس نمی توان تعیین کرد چه تفاوت ها یا شباهت هایی با هم دارند تفاوت بارداری اول و دوم چیست معمولا […]