اهمیت انعطاف پذیری برای وزنه برداران

انعطاف پذیری وزنه برداری

اهمیت انعطاف پذیری در رشته وزنه برداری بسیار برای ورنه برداران مهم و حیاطی می باشد زیرا باعث افزایش عملکرد عضلات وزنه برداران است. برای وزنه‌برداران انعطاف‌ پذیری اهمیت دارد؟ قدرت، مهارت و تعادل مواردی هستند که باعث موفقیت وزنه‌برداران می‌شوند با این حال انعطاف‌پذیری گزینه ای است که یک قهرمان را از دیگران جدا […]