علت اشک آور بودن پیاز چیست؟

علت اشک آوری پیاز

ماده شیمایی اشک آور موجود در پیاز پروپانتیال اس-اکسید نام دارد اگرچه ما معمولاً اشک آوری پیاز را دوست نداریم و باعث ناراحتی ما می شود، اما این خاصیت پیاز آن را در برابر موجودات ریز زنده ی خارجی حفاظت می نماید. زمانی که پیاز را برش می دهیم،گازی که حاوی ترکیبات گوگردی است، وارد […]