تست تورچ قبل از باردار شدن زنان چیست؟

تست تورچ بارداری

چرا پیش از باردار شدن خانوم ها باید تست تورچ داده شود؟ علت آزمایش torch قبل از بارداری چیست؟ تست تورچ چیست و چرا در بارداری باید انجام شود بیشتر عفونت ها در افراد عادی که ممکن است به سادگی از کنارشان بگذریم، در خانم های باردار به تشخیص به موقع و درمان نیاز دارند […]