آدامس های بدون قند باعث اسهال می شوند

آدامس های بدون قند، ایجاد اسهال

جویدن زیاد از حد آدامسی که فاقد قند طبیعی و دارای سوربیتول است می تواند اسهال و درد شکم را ایجاد نماید آدامس های بدون قند و ایجاد اسهال پزشکان آلمانی بیان می کنند، آدامس های بدون قندی که حاوی شیرین کننده ی مصنوعی مانند سوربیتول هستند، می توانند با ایجاد اسهال منجر به از […]