تصاویر زلال ترین رودخانه جهان، ویرزاسکا

رضا صادق زاده

زلال ترین رودخانه جهان رودخانه ویرزاسکا در کشور سوئیس است، به صورتی که به آسانی می‌توان کف این رودخانه را ببینید.

زلال ترین رودخانه و دریاچه دنیا

یکی از زلال ترین و شفاف ترین رودخانه های جهان رود ویرزاسکا در سوئیس می باشد، آب این رودخانه طوری زلال است که به راحتی می‌توان کف آن را دید و همین خاصیت آن موجب شده تا سالیانه هزاران توریست را به خود جذب کند.
زلال ترین رودخانه جهان
زلال ترین رودخانه دنیا
زلال ترین رودخانه جهان

شفاف ترین رودخانه جهان
شفاف ترین رودخانه دنیا
زلال ترین رودخانه دنیا

زلال ترین دریاچه جهان
زلال ترین رودخانه جهان
شفاف ترین رودخانه دنیا

زلال ترین رودخانه جهان
زلال ترین رودخانه جهان
سفاف و زلال ترین رودخانه های جهان
منبع: farsnews.com

مطالب مرتبط