تیراندازی فرودگاه مهرآباد مانور بود / محسن همدانی

رضا صادق زاده

حسن همدانی گفت صدای تیراندازی صبح امروز مربوط به مانور محدودی که توسط نیروهای مسلح حاضر در محدوده فرودگاه مهرآباد بود.

ایسنا: مانور نیروهای مسلح در فرودگاه مهرآباد برای مقابله با حوادث تروریستی
سیاست معاون امنیتی استانداری تهران گفت:صبح امروز مانور محدودی توسط نیروهای مسلح حاضر در محدوده فرودگاه برگزار شد.

تیراندازی فرودگاه مهرآباد
تیراندازی فرودگاه مهرآباد

محسن همدانی درباره شنیده شدن شلیک گلوله از فروگاه مهرآباد، اظهار کرد:این موضوع به هیچ وجه امنیتی نبوده و نیروهای مسلح حاضر در فرودگاه یک مانور محدود داخلی برگزار کردند.
ماجرای تیراندازی در فرودگاه مهرآباد
وی در ادامه افزود:برای افزایش آمادگی در جهت مقابله با اقدامات تروریستی این مانور برگزار شده است.

همدانی در پایان با اشاره به اینکه این مانورها باید به صورت هماهنگ با سایر دستگاه ها برگزار شود، گفت:مسئله به هیچ وجه امنیتی نیست.

منبع: دلیل غافلگیری از صدای تیراندازی در فرودگاه مهرآباد چه بود؟

مطالب مرتبط